Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Hur ser utbildningen ut?

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen.

Till varje doktorand eller licentiand utses en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Utbildningen planeras och genomförs i nära samråd med handledarna. Under större delen av studietiden ägnar du dig åt det forskningsprojekt som sedan redovisas i doktors- eller licentiatavhandlingen. Dessutom ingår ett antal kurser enligt studieplanen för varje forskarutbildningsämne.

När du antas som doktorand ska en individuell studieplan upprättas. I den individuella studieplanen finns en plan för hela din doktorandtid samt för hur den finansieras.

Om du har frågor om forskarutbildningen kontakta i första hand studierektorerna för forskarutbildningen vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Det finns tre forskarutbildningsämnen vid fakulteten. Innehållet i de olika utbildningarna och information om hur de är strukturerade framgår av de allmänna studieplanerna: