Avtal om praktiknära forskning mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun

31 maj 2018

Caroline Hoffstedt, ordförande i utbildningsnämnden Uppsala kommun, och Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, har signerat ett avtal om praktiknära forskning.

Uppsala universitet och Uppsala kommun har undertecknat ett avtal om fördjupad samverkan kring praktiknära forskning. Syftet är att stärka den vetenskapliga grunden i skolväsendet och öka relevansen i lärar- och förskollärarutbildningarna.

Avtalet är det första i den nationella försöksverksamheten ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) som ska öka samverkan mellan skola och akademi. Genom forskning med utgångspunkt i skolans behov - bedriven av forskare med anställning både i skolan och i akademin - byggs en kunskapsbas som blir grundläggande i utvecklingen av undervisning och andra verksamhetsområden. Involveringen av lärare och skolledare i processerna gör forskningen än mer förankrad i praktiken och därmed tillämpbar på skolans egna problemställningar. 

Caroline Hoffstedt, ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala kommun, och Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, har nu signerat det första av en rad ULF-avtal som kommer att tecknas mellan lärosäten och kommuner i hela landet.
– Jag vill att Sveriges bästa lärare ska jobba i Uppsala. Fram till 2022 behöver vi rekrytera ungefär 1000 nya medarbetare till Uppsalas förskolor och skolor. För att lyckas med det behöver vi ligga i framkant som arbetsgivare och ge förskollärare och lärare möjligheten att utveckla sin undervisning med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är avgörande både för att höja statusen på läraryrket och kunskapsresultaten bland Uppsalas elever, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala kommun.

En bärande del i ULF-avtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet är etableringen av gemensamma forskningsmiljöer där disputerade lärare och skolledare ges förutsättningar att forska inom ramen för sina tjänster. Även lärarstudenterna spelar en central roll:

– Kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen stärks om studenterna under sin praktik kan vistas i väl fungerande utvecklings- och forskningsmiljöer på skolorna. Då blir de också en tillgång i skolornas och förskolornas utvecklingsarbete. God samverkan gynnar alla och det här är ett lysande exempel. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla barns och elevers utveckling och lärande, säger Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet.

 ---

Fakta

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet med praktiknära skolforskning. Fyra lärosäten, däribland Uppsala universitet, har fått regeringens uppdrag att ansvara för ULF.

Totalt ingår 25 lärosäten som vart och ett skriver avtal med 1 till 3 kommuner/skolhuvudmän. Målsättningen är att skapa långsiktiga och nationellt likvärdiga strukturer för praktiknära skolforskning som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan akademin och skolväsendet.

Läs mer

 

Andrea Dahlkild