Satsning på språk och internationalisering

14 juni 2018

Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet förstärker i samarbete med språkvetenskapliga fakulteten utbildning och fortbildning av lärare i språk och modersmål för att möta samhällets behov.

Det finns ett stort behov i samhället av utbildning och fortbildning av lärare i moderna språk och modersmål, dessutom behövs mer kunskaper om nyanländas lärande.

– Att kunna utveckla flerspråkighet och samtidigt förmedla centrala demokratiska värden är en del av lärares arbete, alla lärare möter idag elever och föräldrar med olika kulturella och nationella bakgrunder, säger Elisabet Nihlfors, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper. Därför behövs lärare och skolledare med kunskaper i bland annat flerspråkighet, nyanländas lärande, modersmålsundervisning och svenska som andra språk. Men det är speciellt viktigt att lyfta fram moderna språk. Allt färre ungdomar väljer att läsa tyska och franska, det finns kommuner som tagit bort språken från schemat eftersom det inte finns några lärare.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper gör därför en satsning för att förstärka och utveckla utbildningen och fortbildningen av lärare i språk och modersmål.

– Välutbildade lärare inom dessa områden får vi dels genom en bra lärarutbildning dels genom kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning. Det förutsätter att universitetslärarna är välutbildade och utbildar utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom satsningen förbättrar vi förutsättningarna för universitetslärarna. 

Samlar resurserna

Det första steget blir att skapa en större, sammanhållen miljö för att knyta forskning, utbildning och fortbildning närmare varandra genom att flytta Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) till institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) från 1 juli 2018. FBA har sedan 1992 regeringsuppdrag att ordna fortbildning för modersmålslärare och arbeta för svenska skolans internationalisering. Men det finns behov att utveckla och förstärka verksamheten och det kan göras genom ett tätare samarbete med EDU.

Samtidigt ska ett tätare samarbete utvecklas med forskare och lärare vid den språkvetenskapliga fakulteten kring forskning, utbildning och fortbildning.
– Genom att samla resurserna inom Uppsala universitet får vi en mer långsiktig och hållbar lösning för att möta de här behoven. Vi gör också en särskild forskningssatsning på moderna språk.

Utökat nationellt ansvar?

Förhoppningen är att satsningen ska bilda grunden för ett utökat nationellt ansvar för utbildning och fortbildning av lärare i språk och modersmål.
– Med ett utökat nationellt ansvar skulle alla som idag undervisar i modersmål runt om i landet få tillgång till adekvat stöd. Flera av dess har idag ingen lärarutbildning och arbetar dessutom ensamma varför ett digitalt stöd, forskningsbaserad utbildning och fortbildning skulle göra stor skillnad i deras vardag och därmed för barn- och ungdomars utbildning.