Lyckad satsning på praktiknära lärarutbildning

6 april 2020

Lärarstudenter vid Campus Gotland får praktisk yrkeserfarenhet

I syfte att öka grundlärarprogrammets popularitet erbjuder Campus Gotland och Region Gotland nya lärarstudenter att med lön tjänstgöra en dag i veckan vid utvalda skolor. ”Hittills är det en mycket positiv erfarenhet för alla parter”, säger Stellan Sundh vid Uppsala universitet.

Inför läsåret 19/20 introducerade Campus Gotlands grundlärarprogram ett erbjudande till alla nya studenter att med lön tjänstgöra en dag i veckan vid öns skolor. Satsningen är del i ett regionalt projekt i syfte att stärka lärarutbildningens attraktionskraft och verksamhetsanknytning, och med ett miljonanslag från Region Gotland är sju lärarstudenter nu halvvägs genom sin andra termin i de gotländska klassrummen.

– Initiativet genomförs i samverkan mellan Uppsala universitet och Region Gotland, och hittills är det en mycket positiv erfarenhet för alla parter. Skolorna får engagerade medarbetare som tar med sig aktuell kunskap från lärarutbildningen. Studenterna får oerhört viktiga erfarenheter som dels underlättar för dem att relatera till utbildningens innehåll, dels förbereder dem för ett professionellt arbete, säger Stellan Sundh, forskare och lärare vid Campus Gotlands grundlärarprogram.

Satsningen sjösätts i en tid då både lärarutbildning och profession står inför kritiska utmaningar. En aktuell kartläggning visar att fyra av tio studenter vid landets grundlärarprogram inte slutför sin utbildning – vid ämneslärarutbildningarna är avhoppen än fler. Inte heller utgör en lärarexamen en garanti för att bli klassrummet trogen. I en undersökning utförd av Lärarnas Riksförbund uppger en majoritet av de tillfrågade lärarna att de övervägt att byta yrke det senaste året.

Stellan Sundh, Uppsala universitet

– Det är uppenbart att vi måste ta till nya grepp för att utveckla ett mer hållbart lärarprogram. Till exempel har många av våra studenter efterfrågat en mer praktisk tillämpning under sin utbildning, och att delta aktivt i ett kollegiums arbete är ju så förankrat i en lärares vardag som det kan bli. Efter den första terminen fick studenterna dokumentera de upplevelser och utmaningar de ställts inför, vilket var mycket intressant att ta del av, konstaterar Stellan Sundh.

Lärarstudenterna reflekterar bland annat kring elevernas olika läsförmågor, liksom hur dessa påverkar barnens förutsättningar att ta till sig undervisningen i fler ämnen än bara svenska. Studenterna resonerar också kring bristen på tid att hjälpa lässvaga elever att arbeta ikapp, samtidigt som de barn som snabbt löser sina uppgifter måste få gå vidare till nästa nivå, vilket även det ställer krav på förberedelser och instruktioner.

– Vi kommer att publicera en analys av studenternas observationer i Journal of Teacher Education for Sustainability, men än viktigare för oss är bekräftelsen på att studenterna uppskattar att få ta del av yrket och dess utmaningar, och i synnerhet att de upplever att det gör utbildningen mer intressant. Det gör initiativet till en viktig byggsten i att behålla studenterna vid utbildningen, inom yrket och även inom regionen, och vår utgångspunkt är att erbjuda även höstens förstaårsstudenter denna möjlighet.

Fakta

  • Uppsala universitet Campus Gotlands lärarutbildning och Region Gotlands utbildning- och arbetslivsförvaltning samverkar sedan hösten 2017 kring partnerskolor.
  • Syftet är att utveckla kontakten mellan universitetet och grundskolor på Gotland inom forskning och lärarutbildning.
  • Studenter på lärarutbildningen på Campus Gotland har läsåret 2019/20 möjlighet att med lön arbeta vid en utvald partnerskola en dag i veckan.
  • Erbjudandet syftar till att ge studenterna en tydlig bild av vad läraryrket innebär och att göra utbildningen mer verklighetsanknuten.