Samverkan

Fakulteten för utbildningsvetenskaper samverkar med kommuner, landsting, myndigheter och näringslivet på många olika sätt.

Lärarcafé

Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare för att inspireras, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips. 

Internationalisering av skolan

Dekorativ bild: korridor med studenter som pratar eller pluggar

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering arbetar för att internationalisering ska bli en konkret verklighet i skolan. Här anordnar man kurser, seminarier och konferenser i Sverige och utomlands samt tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner.

Lärande för hållbar utveckling

Dekorativ bild: person med mikrofon

SWEDESD ska genom samarbete med svenska och internationella partners, väva samman forskning, kapacitetsutveckling och policyarbete inom lärande för hållbar utveckling.

Praktiknära forskning - Utveckling Lärande Forskning (ULF)

Uppsala universitet har tillsammans med universiteten i Göteborg, Umeå och Karlstad fått regeringens uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet som ska bidra till stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolan. 

Dekorativ bild: personer runt ett konferensbord.

Utveckling av skolledare

Interiörbild från Blåsenhus.

Avdelningen för rektorsutbildning utbildar rektorer, förskolechefer och andra personer som leder läroplansstyrda verksamheter och syftar till utveckling i chefs- och ledarrollen i enlighet med skollagen. 

Regional samverkan

Forum för Samverkan ska bidra till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mellan kommun/förskola/skola och forskare vid Uppsala universitet. Målet är att säkerställa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

Dekorativ bild: Dombron.

Studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning

Dekorativ bild: barn och deras lärare tittar på en jordglob.

Enheten för studievägledning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samverkar med studenter, ett tjugotal ämnesinstitutioner, 17 medverkande kommuner samt region Gotland. Studievägledningen hjälper lärarstudenter att bland annat planera sin studiegång och VFU-organisationen har ett övergripande ansvar för VFU-frågor inom lärarprogrammen.